1. Voorwoord

Trouwen in Brabant is in 2020 opgericht door de zussen Iris van Heugten en Nicole van den Aker – van Heugten. Sinds 1 april 2022 is Monique Bulsing de eigenaresse. Het platform is ontstaan vanuit een behoefte om alles wat met trouwen in Brabant te maken heeft, samen te brengen op één online plek. Trouwen in Brabant is een verzamelplatform waarop Brabantse leveranciers uit de trouwbranche en bruidsparen bij elkaar worden gebracht. Het platform brengt dus op de website vraag en aanbod bij elkaar, faciliteert daarmee bij de totstandkoming van de overeenkomst tussen koper en verkoper, zonder daar onderdeel van te zijn. Juridisch gezien wordt dit gekwalificeerd als een ‘digitaal prikbord’ die jij als leverancier aangaat met Trouwen in Brabant (B2B). We gaan uit van het elkaar upliften en een win-win situatie!

Trouwen in Brabant houdt van positiviteit en het duidelijk uitdragen en communiceren van afspraken, zodat we daarmee voorkomen in situaties te belanden die we hadden kunnen voorkomen.  

Hartelijke groet,

Monique van Trouwen in Brabant

Cheers…

…to a successful collaboration!

Bedrijfs- en contactgegevens                        

Trouwen in Brabant 
Vermeerstraat 13
6165 AH Geleen                                          

E-mail: info [at] trouweninbrabant.com
Website: www.trouweninbrabant.com
KvK.nr.: 76047105   

Artikel 1. Definities

 1. Aanbieding: het aanbod dat na jouw mondelinge of schriftelijke aanvaarding tot een overeenkomst leidt (zoals bedoeld in artikel 6:217 van het Burgerlijk Wetboek).
 2. Annulering: Alle vormen van beëindigen of ontbinden van de overeenkomst.
 3. Aw. Auteurswet. 
 4. BW: het Burgerlijk Wetboek. 
 5. Diensten: alle diensten die Trouwen in Brabant voor jou uitvoert. 
 6. Directe schade: uitsluitend de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze algemene voorwaarden. 
 7. Gebruik: verveelvoudiging en/of openbaarmaking (in de zin van artikel 1, 12 en 13 Aw.).
 8. Gebruiker: bezoeker van de website/het platform www.trouweninbrabant.com
 9. Indirecte schade: schade daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, kosten voortvloeiende uit veroordeling in proceskosten, rente- en/of vertragingsschade, schade als gevolg van het verschaffen van gebrekkige medewerking en/of informatie van jou, en/of schade wegens door Trouwen in Brabant gegeven vrijblijvende inlichtingen of adviezen waarvan de inhoud niet uitdrukkelijk onderdeel van de schriftelijke Overeenkomst vormt.
 10. Kalenderjaar: Het tijdsinterval van precies een jaar volgens de kalender (1 januari tot en met 31 december).  
 11. Offerte: Elke aanbieding van Trouwen in Brabant die aan jou wordt gedaan naar aanleiding van een verzoek tot het uitvoeren van een opdracht.
 12. Opdracht: De dienstverlening of het product dat door Trouwen in Brabant geleverd wordt. 
 13. Opdrachtgever: het bedrijf, de organisatie, de (publieksrechtelijke of privaatrechtelijke) rechtspersoon of natuurlijk persoon (in de uitoefening van een beroep of bedrijf) die met Trouwen in Brabant een overeenkomst aangaat. 
 14. Overeenkomst: de afspraak of afspraken, zowel mondeling als schriftelijk, tussen jou en Trouwen in Brabant waarin omschreven dan wel mondeling besproken is, welke dienst of product Trouwen in Brabant tegen welke vergoeding en onder welke voorwaarden zal verrichten.
 15. Overmacht: naast wat er in de wet en jurisprudentie wordt verstaan onder overmacht, wordt hieronder verstaan alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Trouwen in Brabant geen invloed kan uitoefenen en waardoor Trouwen in Brabant niet of niet-tijdig in staat is haar verplichtingen na te komen. Onder overmacht wordt mede (en dus niet uitsluitend) verstaan: 
 16. extreme weersomstandigheden, zoals: (tropische) stormen, tornado’s, orkanen, bliksem, en extreem hoge of lage temperaturen, overstromingen, natuurrampen, aardverschuivingen;
 17. corrosieve lucht; 
 18. belemmeringen door derden, die van overheden inbegrepen; 
 19. belemmeringen in het vervoer; 
 20. werkstakingen; 
 21. een dag of dagen van nationale rouw;
 22. oproeren, oorlogen of oorlogsgevaren, mobilisatie, molest, terrorisme; 
 23. verlies of beschadigingen van goederen bij het transporteren daarvan; 
 24. het niet of niet tijdig leveren van goederen aan Trouwen in Brabant door haar leveranciers; 
 25. ex- en importverboden; 
 26. branden, storingen en ongevallen in het bedrijf van Trouwen in Brabant of van haar leverancier; 
 27. het verbranden van middelen van vervoer van Trouwen in Brabant of haar leverancier, het optreden van storingen daaraan, het betrokken raken bij ongevallen daarvan; 
 28. contingentering- of andere maatregelen van enige binnenlandse, buitenlandse of internationale overheid dan wel overheidsbesluiten;
 29. ziekte of (kortdurende) arbeidsongeschiktheid van Trouwen in Brabant;
 30. sterfgevallen binnen de familie- of vriendenkring van Trouwen in Brabant;
 31. epidemieën of pandemieën;
 32. computerstoringen;
 33. Partijen: Trouwen in Brabant en jij samen (enkel leveranciers die in Brabant zijn gevestigd).  
 34. Redelijke kosten: kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover jij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
 35. Schriftelijk: Alle communicatie tussen jou en Trouwen in Brabant die betrekking heeft op de opdracht (zowel elektronisch, via social media of anderszins).
 36. Vergoeding: Het tarief dat voor de overeenkomst is afgesproken. 

Artikel 2. Algemeen en garanties 

 1. Trouwen in Brabant is een platform waar jij advertenties kan plaatsen en een gebruiker deze advertenties kan bekijken. Trouwen in Brabant is geen partij bij de overeenkomst die vervolgens tussen jou en een gebruiker tot stand komt. Je dient zelf, samen met gebruikers onderlinge geschillen op te lossen.
 2. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen jou en Trouwen in Brabant, waarop Trouwen in Brabant deze overeenkomst van toepassing heeft verklaard.
 3. Door ondertekening van een offerte of overeenkomst of schriftelijk dan wel mondeling goedkeurende opdrachtverstrekking met Trouwen in Brabant, verklaar jij dat je kennis hebt genomen van de algemene voorwaarden en dat je met deze voorwaarden akkoord gaat. Bij een mondeling aangegane overeenkomst verwijst Trouwen in Brabant altijd naar de vindplaats van deze voorwaarden en bevestigt de overeenkomst schriftelijk. 
 4. Jouw eventuele (algemene) voorwaarden worden uitdrukkelijk van de hand gewezen en zijn dus op voorhand niet van toepassing.
 5. Als er onduidelijkheid bestaat over de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze voorwaarden, dan zal de uitleg moeten plaatsvinden, – zoals dat zo mooi heet – ‘naar de geest’ van deze voorwaarden.
 6. Als een of meerdere bepalingen in deze voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn verklaard, nietig mochten worden of vernietigd worden, dan blijft het overige in deze voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.
 7. Partijen zullen vervolgens in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen gevolgd.
 8. Je kunt de overeenkomst niet opvatten als het (doen) ontstaan van een partnerschap of joint venture van welke aard dan ook of als het aanstellen of het machtigen van een partij als de vertegenwoordiger van de andere partij voor welk doel dan ook. 

Artikel 3. Hoe een overeenkomst (oftewel opdracht) tot stand komt

 1. De overeenkomst komt tot stand na jouw (mondeling of schriftelijke) aanvaarding van het aanbod van Trouwen in Brabant, inclusief deze algemene voorwaarden. 
 2. Tot de datum van totstandkoming van de overeenkomst kun je geen rechten ontlenen aan door Trouwen in Brabant gedane uitingen, gevoerde gesprekken, gedane uitlatingen, toezeggingen et cetera, alles in de meest ruime zin van het woord.  
 3. Het aanbod van de opdracht geeft zo duidelijk mogelijk weer wat de omvang en inhoud van de opdracht betreft, wat de duur ervan is, het gebruiksrecht en wat de gevraagde vergoeding is. 
 4. Trouwen in Brabant kan niet aan haar offertes of aanbiedingen worden gehouden, als deze een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 5. Alle aanbiedingen en prijsopgaven door Trouwen in Brabant zijn geheel vrijblijvend, tenzij er een termijn van aanvaarding is gesteld. 
 6. Eveneens heeft Trouwen in Brabant altijd het recht om prijswijzigingen door te voeren.
 7. De in het aanbod vermelde prijzen zijn exclusief Btw, tenzij anders aangegeven. 
 8. Als jouw aanvaarding op onderdelen afwijkt van het aanbod, dan is Trouwen in Brabant daar niet aan gebonden. De overeenkomst komt dan niet tot stand, tenzij Trouwen in Brabant aangeeft dat dit wel het geval is. 
 9. Aanbiedingen en tarieven gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
 10. Aanbiedingen worden gebaseerd op de door jouw verstrekte informatie. Je bent dan ook verplicht alle relevante informatie te geven die van belang is voor het aanbod. Je bent dus zelf verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de verstrekte gegevens waarop het aanbod wordt gebaseerd, want als wij niet alle juiste informatie hebben dan heeft Trouwen in Brabant het recht om het aanbod te herroepen. 

Artikel 4. Duur en opzegtermijn

 1. De overeenkomst (het lidmaatschap) ga je aan voor een periode van 12 maanden. Tenzij er in onderling overleg een andere termijn is overeengekomen en dat zwart op wit gecommuniceerd is. 
 2. Bij een compleet abonnement kun je kiezen voor een maandelijkse betaling of een betaling per jaar. Voor beide abonnementen geldt de duur van 12 maanden. 
 3. Bij een basis abonnement kun je alleen kiezen voor een betaling per jaar.
 4. Tegen het einde van deze 12 maanden ontvang je automatisch een e-mail waarin staat of je het abonnement wil stopzetten.
 5. Indien daar niet op gereageerd wordt, wordt de overeenkomst verlengd met de eerder overeengekomen duur (12 maanden). 
 6. De overeenkomst kun je opzeggen tegen het einde van de looptijd met een opzegtermijn van een maand.

Artikel 5. Algemene regels voor het plaatsen van een advertentie op het platform

 1. Het platform is enkel bedoeld voor jou als leverancier. 
 2. Een account is persoonlijk, dat wil zeggen enkel bestemd voor een onderneming en/of de aan haar gelieerde ondernemingen. 
 3. Voordat je op het platform wordt geplaatst, meld jij je aan bij Trouwen in Brabant. Die zal deze aanmelding beoordelen en bij positieve beoordeling jouw bedrijf plaatsen op het platform.
 4. Trouwen in Brabant heeft het recht om je – vooraf maar ook gedurende de looptijd van de overeenkomst – te beoordelen. Namelijk in hoeverre jij voldoende de consumentenrechten (en mogelijk andere wettelijke plichten) naleeft. 
 5. Trouwen in Brabant kan altijd een account van jou schorsen of verwijderen. Het staat  Trouwen in Brabant vrij elk materiaal dat naar haar mening als lasterlijk, misleidend, beledigend, illegaal, ongepast of anderszins in strijd met deze voorwaarden wordt beschouwd, dat diensten concurrerend aan de diensten die door Trouwen in Brabant of aan haar gelieerde ondernemingen worden geleverd, bevordert of dat niet voldoet aan de technische vereisten gesteld door Trouwen in Brabant, te verwijderen of weigeren te publiceren of daarnaar te linken.
 6. Marketingbureaus hebben voor het aansluiten van hun klanten op het platform de voorafgaande toestemming nodig van Trouwen in Brabant. 
 7. Advertenties die door jou op de website worden geplaatst, dienen aan onderstaande algemene regels te voldoen. Het opmaken van een advertentie: 
 8. Heeft als doel het direct of indirect promoten van jouw bedrijf;
 9. In iedere advertentie voor producten mag maar één concreet product worden aangeboden of worden gezocht.
 10. Elke titel en elke tekst van een advertentie dienen een omschrijving van het aangeboden of gezochte product of de aangeboden of gezochte dienst te bevatten.
 11. Titels en teksten van advertenties mogen alleen in het Nederlands zijn opgesteld.
 12. Iedere advertentie dient in de best bijpassende rubriek te worden geplaatst. 
 13. Je levert een aantal afbeeldingen in HR en een werkende link naar je website.
 14. De aangeleverde afbeeldingen zijn rechtenvrij dan wel heb jij toestemming om deze te gebruiken. Je vrijwaart Trouwen in Brabant voor aanspraken van derden.
 15. Je levert op schrift aan welke dienst of product je levert, de benodigde informatie daarover (voldoen aan informatieplichten consumentenwetgeving) en de algemene bedrijfsinformatie. 
 16. De volgende advertentie-inhoud is niet toegestaan: 
 17. De titel en de tekst van de advertentie mogen niet misleidend, onnauwkeurig of onjuist zijn. De titel en de tekst dienen het product dat ter verkoop wordt aangeboden of de dienst die wordt aangeboden juist en helder te beschrijven. 
 18. Het is niet toegestaan om foto’s bij een advertentie te plaatsen die geen betrekking hebben op het aangeboden product of de aangeboden dienst.
 19. Het is niet toegestaan om websites te vermelden of links naar websites op te nemen die geheel of gedeeltelijk gevuld zijn met links naar advertentiewebsites of naar advertenties die met name gericht zijn op het verwerken van advertentie-inkomsten door het genereren van kliks.
 20. Het is niet toegestaan om advertenties te plaatsen, die enkel zijn geplaatst om kliks op een bepaalde website te genereren.
 21. Het is ook niet toegestaan:
 22. producten aan te bieden die illegaal of onrechtmatig zijn of waarvan de handel is verboden. 
 23. Het is ook niet toegestaan om diensten aan te bieden waarvan de uitvoering illegaal of onrechtmatig is. 
 24. Van jou wordt verwacht dat je zelf de wet- en regelgeving op het gebied van jouw product of dienst kent. 

Artikel 6. Inbreuk op intellectueel eigendomsrechten van derden

 1. Een advertentie opnemen die inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten van derden mag niet.
 2. Dit houdt onder andere in dat het niet is toegestaan om een product of dienst aan te bieden dat:
  1. inbreuk maakt op het auteursrecht van een andere partij, zoals het auteursrecht op software of muziek, of op een schilderij of een foto die door een andere partij is gemaakt, zonder toestemming van die andere partij;
   1.  inbreuk maakt op het merkenrecht van een andere partij, zoals een kledingstuk met daarop een logo van die andere partij dat zonder toestemming is geplaatst; of
   1. inbreuk maakt op het modelrecht van een andere partij, zoals een tas die is nagemaakt zonder toestemming van die andere partij.
 3. Je mag op geen enkele wijze verwarring scheppen over de oorspronkelijke herkomst van het product of dienst. 
 4. Het is niet toegestaan een disclaimer in de advertentie op te nemen met betrekking tot de echtheid van het product dat in de advertentie wordt aangeboden. Je product of dienst moet ‘echt’ zijn. 

Artikel 7. Betaling(svoorwaarden)

 1. De betalingsverplichting ontstaat op de dag dat er sprake is van een opdracht dan wel dat op het moment dat de overeenkomst is aangegaan.
 2. Betaling kan ineens of in maandelijkse termijnen. 
 3. Als je ervoor kiest in termijnen te betalen, geef je hiervoor toestemming voor automatische incasso door middel van een SEPA-machtiging. 
 4. Trouwen in Brabant houdt een betaaltermijn aan van 14 dagen na factuurdatum zonder aftrek, verrekening of opschorting, tenzij anders is vermeld op de factuur.
 5. Facturatie gebeurt vooraf, digitaal en in euro’s. 
 6. Bij overschrijding van de betaaltermijn zal door Trouwen in Brabant een aanmaning tot betaling worden verstuurd (ingebrekestelling). Wanneer je binnen 14 dagen nog niet aan je verplichtingen hebt voldaan, ben je vanaf dit moment in verzuim en ben de wettelijke rente plus de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd over het openstaande factuurbedrag. Dit is berekend volgens het door de Nederlandse Orde van Advocaten geadviseerde (gestaffelde) incassotarief.
 7. Bij overschrijding van de betaaltermijn heeft Trouwen in Brabant het recht de uitvoering van de opdracht of levering van de dienst op te schorten. 
 8. Indien het voorgaande zich voordoet, heeft Trouwen in Brabant het recht de kosten die dit met zich meebrengt, naar jou door te voeren. Eventuele andere bijkomende kosten, zoals gerechtelijke incasso- en executiekosten, zullen eveneens op jou worden verhaald. 
 9. Eventuele bezwaren tegen de hoogte van de factuur dienen meteen, maar uiterlijk binnen 14 dagen, na constatering gemeld worden bij Trouwen in Brabant. Deze bezwaren schorten de betalingsverplichting niet op.

Artikel 8. Overmacht 

 1. Trouwen in Brabant is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting richting jou als zij daartoe gehinderd wordt door de volgende zaken:
 2. als dit het gevolg is van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, 
 3. en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. 
 4. Trouwen in Brabant kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan heeft iedere partij het recht de overeenkomst te ontbinden zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. 
 5. Als Trouwen in Brabant ten tijde van het intreden van overmacht haar verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, heeft Trouwen in Brabant het recht om het reeds nagekomen (respectievelijk na te komen gedeelte) separaat te factureren, indien van toepassing. Jij bent dan verplicht deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst. 
 6. In geval van overmacht zal Trouwen in Brabant zich naar redelijkheid inspannen om jou desgewenst te voorzien van een alternatieve oplossing. 

Artikel 9. Algemene bepalingen omtrent (gast)blog-artikelen 

 1. 1.     De bedoeling van een blog, is uiteraard dat de gebruiker van het platform jouw onderneming beter kan vinden of enthousiast wordt van jouw dienst/product. 
  Het wordt daarom toegejuicht als jij jouw onderneming hierin promoot en een marketingboodschap aan je tekst verbindt.
 2. Voor het aanleveren van een (gast)blog, oftewel de content hiervoor, geldt dat je gebruik maakt van het hiervoor bestemde template. Je houdt je aan de huisstijlafspraken die voor het blog gelden. 
 3. Je geeft toestemming dat Trouwen in Brabant:
 4. De content redactioneel mag beoordelen en aanpassen, zodat het artikel qua branding en tekstueel gezien past binnen de website. Jij ontvangt de laatste versie ter goedkeuring;
 5. zelf een afbeelding bij de tekst mag plaatsen;
 6. jouw content mag verveelvoudigen en hergebruiken om jouw onderneming te (blijven) promoten. 
 7. Je levert de content aan vrij van auteursrecht van derden. Dat wil zeggen er is geen gebruik gemaakt van teksten of afbeeldingen van derden. Jij bent hier zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor. Je vrijwaart Trouwen in Brabant voor mogelijke aanspraken van derden. 
 8. Het aanleveren en het plaatsen van de content bij Trouwen in Brabant is gratis (om niet), als je een pakket hebt afgenomen.  
 9. De content wordt gebruikt gedurende de looptijd van de overeenkomst.
 10. Je mag uiteraard de content ook voor eigen gebruik inzetten. 

Artikel 10. Aansprakelijkheid en Verjaring

 1. Alvorens je überhaupt tot een claim overgaat, dien je met Trouwen in Brabant in overleg te treden om tot een oplossing te komen. 
 2. Trouwen in Brabant is uitsluitend aansprakelijk voor aantoonbare, toerekenbare, directe schade en ziet alleen op dat deel van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 3. Trouwen in Brabant kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor mondeling gedane adviezen, uitspraken, etc. die niet op schrift zijn gesteld. 
 4. Trouwen in Brabant is enkel aansprakelijk tot de factuurwaarde van de opdracht.
 5. Aansprakelijkheid van Trouwen in Brabant, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminkte of vergane gegevens of materialen, of schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten. 
 6. Trouwen in Brabant kan niet aansprakelijk worden gehouden:
 7. Als jij onjuiste of onvolledige informatie hebt verstrekt;
 8. Door jouw handelen of nalaten;
 9. Als je zelf bent afgeweken van adviezen, aangedragen perspectieven, je niet hebt gehouden aan gestelde voorwaarden of eisen, in de meest brede zin van het woord;
 10. Tekortkomingen van derden;
 11. een gebeurtenis, die in feite buiten de macht ligt van Trouwen in Brabant en aldus niet aan haar doen en/of laten kan worden toegerekend;
 12. enige daad of nalatigheid van jouw zijde, jouw ondergeschikten, dan wel andere personen, die door of vanwege jou te werk zijn gesteld;
 13. Is Trouwen in Brabant toerekenbaar tekortgeschoten in de nakoming van de overeenkomst (wanprestatie), dan leidt dat niet tot restitutie van de overeengekomen prijs en/of vergoeding van schade, maar zal Trouwen in Brabant zich naar redelijkheid inspannen om alsnog deugdelijk na te komen. Trouwen in Brabant zal daarvoor geen kosten in rekening brengen.
 14. Vorderingsrechten en andere bevoegdheden van jou uit welke hoofde ook jegens Trouwen in Brabant vervallen/verjaren in ieder geval als zij binnen een termijn van zes maanden niet aanhangig zijn gemaakt bij de bevoegde rechter. Deze termijn wordt gerekend vanaf het moment waarop zich een feit voordoet dat jij deze rechten en/of bevoegdheden jegens Trouwen in Brabant kan aanwenden en de dagvaarding niet aan Trouwen in Brabant is betekend.
 15. Hetgeen in dit artikel bepaald is omtrent de aansprakelijkheid, geldt in alle gevallen behalve opzet, grove schuld of bewuste roekeloosheid aan de kant van Trouwen in Brabant.

Artikel 11. Licenties en Intellectuele Eigendom

 1. Je verleent aan Trouwen in Brabant een niet-exclusieve, royalty-vrije, wereldwijde licentie om het logo van jouw Onderneming, de website-inhoud, de code en het materiaal dat door of namens jou werd geleverd, op de Website en op alle Trouwen in Brabant marketing materialen te gebruiken, te reproduceren en weer te geven, in de vorm geleverd door jou. Voor eventuele wijzigingen in de opmaak voor weergave op de Website of andere overeengekomen wijzigingen, vragen we eerst jouw toestemming.
 2. Tussen Trouwen in Brabant en jou geldt: Trouwen in Brabant behoudt alle rechten, aanspraken en belangen in en voor alle intellectuele eigendomsrechten op of verbonden aan de website, en alle bestaande en toekomstige diensten en producten; en Jij behoudt alle rechten, aanspraken en belangen in en voor alle intellectuele eigendomsrechten op of verbonden aan jouw materialen.

Artikel 12. Beëindiging: annuleren en ontbinden

 1. De overeenkomst zal in werking blijven totdat deze beëindigd wordt zoals uiteengezet in artikel 4 (Duur) of zoals hieronder uiteengezet.
 2. Trouwen in Brabant brengt jou meteen op de hoogte, indien zij redelijkerwijs van mening is dat zij mogelijk aansprakelijkheid zal oplopen:
 3. als gevolg van een handeling, nalatigheid of verzuim van jouw zijde, of 
 4. van een schending van deze overeenkomst door jou, 
 5. Je hebt dan één (1) dag vanaf de kennisgeving om dergelijke handeling, nalatigheid, verzuim of schending in overeenstemming met de redelijke instructies van Trouwen in Brabant te verhelpen. 
 6. In voorkomend geval behoudt Trouwen in Brabant het recht om je de toegang tot haar account te ontzeggen tot een handeling, nalatigheid, verzuim of schending is verholpen. 
 7. Het niet tijdig verhelpen van zulke handeling, nalatigheid, verzuim of schending naar de redelijke tevredenheid van Trouwen in Brabant zal het volgende tot gevolg hebben: dat Trouwen in Brabant het recht heeft enige advertenties zonder voorafgaande kennisgeving van het platform te verwijderen, en/of om deze overeenkomst onmiddellijk middels een schriftelijke kennisgeving op te schorten of te beëindigen.
 8. Elke partij kan deze overeenkomst onmiddellijk beëindigen door een schriftelijke kennisgeving, indien de andere partij: 
 9. de overeenkomst wezenlijk schendt en, in geval deze schending kan worden verholpen, er niet in slaagt de schending te verhelpen binnen zeven (7) dagen na ontvangst van een schriftelijke kennisgeving met gedetailleerde informatie over de schending en over de stappen die nodig zijn om deze te verhelpen; of 
 10. een besluit tot ontbinding (anders dan voor een ontbindende fusie of reorganisatie) aanneemt of een rechtbank een beslissing wijst met eenzelfde effect; of 
 11. insolvent wordt of insolvent wordt verklaard of een vergadering bijeenroept of een overeenkomst of regeling met haar schuldeisers aangaat of voornemens is aan te gaan; of 
 12. een vereffenaar, curator, bewindvoerder, of soortgelijke functionaris is aangesteld; of 
 13. de bedrijfsvoering beëindigt of dreigt te beëindigen of 
 14. indien er zich ten opzichte van die partij een gebeurtenis voordoet die naar het redelijk oordeel van de niet in gebreke zijnde partij analoog is aan een van de gebeurtenissen waarnaar verwezen wordt in de punten (b) tot (e) waar ook ter wereld. 

Artikel 13. Inschakeling van derden 

 1. Trouwen in Brabant heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden (zoals bijvoorbeeld freelancers, specialisten, experts, trainers, adviseurs).
  Zeker als een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW[1] wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 2. Als er derden worden ingezet welke van invloed zijn voor de uitvoering van de opdracht, zal Trouwen in Brabant zo nodig communiceren.

Artikel 14. Garanties 

 • Partijen verklaren, garanderen en verbinden zich ten aanzien van de andere partij ertoe dat zij over de gehele duur, alle rechten, aanspraken en bevoegdheden tot het aangaan, en het uitvoeren van al haar verbintenissen uit hoofde van deze overeenkomst, heeft en zal behouden.
 • Jij verklaart, garandeert en verbindt je over de gehele Duur, ertoe dat je:
 • voldoet aan, en zal blijven voldoen aan alle wetten en regels die mogelijk van toepassing zijn op het plaatsen van advertenties door jou op het platform; en 
 • voldoet aan, en zal blijven voldoen aan alle toepasselijke wet- en regelgeving inzake Gegevensbescherming, met inbegrip van maar niet beperkt tot de Algemene Verordening Gegevensbescherming en alle andere toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.
 • In het bijzonder erken jij dat Trouwen in Brabant geen inhoud of informatie die door de gebruikers van het platform worden verstrekt, zal beoordelen en dat Trouwen in Brabant geen garantie of verplichting geeft in verband met de weergave van dergelijke inhoud of informatie, inclusief in verband met enige zoekresultaten die op de www.trouweninbrabant.com website worden weergegeven.
 • Jij erkent en gaat ermee akkoord dat, ook al probeert Trouwen in Brabant haar websites, diensten, applicatieprogramma-interfaces, applicaties en hulpmiddelen veilig en goed functionerend te houden, Trouwen in Brabant niet de voortdurende werking van of toegang tot dergelijke websites, diensten, applicatieprogramma-interfaces, applicaties of hulpmiddelen kan garanderen. 
 • Je erkent verder dat de werking van en de toegang tot de websites, diensten, applicatieprogramma-interfaces, applicaties of hulpmiddelen van Trouwen in Brabant kan worden verstoord als gevolg van technische problemen of van verscheidene factoren die buiten de controle van Trouwen in Brabant liggen. 
 • Trouwen in Brabant zal redelijke inspanningen leveren om een ononderbroken dienst te blijven verstrekken, maar kan dit niet garanderen. Trouwen in Brabant doet of geeft geen toezeggingen of garanties (uitdrukkelijk of stilzwijgend) over de beschikbaarheid van de diensten van Trouwen in Brabant. 

Artikel 15. Klachten 

 1. Trouwen in Brabant doet haar best om het te voorkomen maar mocht je onverhoopt toch een klacht hebben over Trouwen in Brabant, dan dien je deze klacht binnen 7 dagen na constatering schriftelijk in bij Trouwen in Brabant. 
 2. Als Trouwen in Brabant oordeelt dat de klacht gegrond is, zal Trouwen in Brabant dit naar beste kunnen proberen te verhelpen. 
 3. Klachten geven je niet het recht om betalingen op te schorten of te compenseren.
 4. Klachten over geleverde diensten (of producten) kunnen nooit een reden zijn voor het bedingen van een korting, schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

Artikel 16. Geheimhouding en vertrouwelijkheid

 1. Partijen houden alles wat is besproken geheim tijdens of in het kader van de uitvoering van de opdracht. 
 2. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 3.  De geheimhoudingsverplichting geldt niet indien:
  – Trouwen in Brabant verplicht is tot openbaarmaking op grond van de wet of een bindende uitspraak van de rechter of overheidsorgaan;
  – de informatie algemeen bekend wordt;
  – Trouwen in Brabant optreedt voor zichzelf in een juridische procedure waarbij deze informatie van belang kan zijn.
 4. Persoonsgegevens die Trouwen in Brabant bereiken, worden zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld. Gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het aangegeven doel en grondslag. Trouwen in Brabant houdt zich daarbij aan de van toepassing zijnde privacywetgeving, in het bijzonder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 
 5. Dit artikel zal van kracht blijven voor een periode van vijf (5) jaar vanaf de beëindiging of het verstrijken van de overeenkomst, ongeacht de oorzaak.

Artikel 17. Wijziging voorwaarden en vindbaarheid

 1. Trouwen in Brabant heeft altijd het recht om deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 2. Eventuele wijzigingen van deze voorwaarden zijn dan ook steeds van toepassing. 
 3. De meest actuele versie van de voorwaarden is steeds vindbaar via de website van Trouwen in Brabant. 

Artikel 18. Geschillenregeling en toepasselijk recht

 1. Van een geschil is sprake als één van ons dat stelt.
 2. Laten we er samen alles aan doen om een geschil te voorkomen. Mocht er toch een geschil ontstaan, dan zullen we ons eerst tot het uiterste inspannen een geschil in onderling overleg op te lossen. Als dit niet lukt dan kunnen we een beroep doen op de rechter.
 3. De rechtbank in het arrondissement van de vestigingsplaats van Trouwen in Brabant is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Trouwen in Brabant behoudt het recht om een geschil aan een andere rechter voor te leggen. 
 4. Op de overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.


[1] Artikel 7:404 BW: Indien de opdracht is verleend met het oog op een persoon die met de opdrachtnemer of in zijn dienst een beroep of een bedrijf uitoefent, is die persoon gehouden de werkzaamheden, nodig voor de uitvoering van de opdracht, zelf te verrichten, behoudens voor zover uit de opdracht voortvloeit dat hij deze onder zijn verantwoordelijkheid door anderen mag laten uitvoeren; alles onverminderd de aansprakelijkheid van de opdrachtnemer.

Artikel 7:407 lid 2 BW: Indien twee of meer personen tezamen een opdracht hebben ontvangen, is ieder van hen voor het geheel aansprakelijk ter zake van een tekortkoming in de nakoming, tenzij de tekortkoming niet aan hem kan worden toegerekend.

Artikel 7:409 BW: Indien de opdracht met het oog op een bepaalde persoon is verleend, eindigt zij door zijn dood. Alsdan zijn diens erfgenamen, indien zij kennis dragen van de erfopvolging en van de opdracht, verplicht al datgene te doen wat de omstandigheden in het belang van de wederpartij eisen. Een overeenkomstige verplichting rust op degenen in wier dienst of met wie de opdrachtnemer een beroep of bedrijf uitoefende.