Proclaimer Trouwen in Brabant  
 
Trouwen in Brabant werkt met een proclaimer in plaats van een disclaimer, want wij nemen onze verantwoordelijkheid ten aanzien van het gebruik van ons platform en proberen niet de aansprakelijkheid per definitie op jou af te wentelen.  

Voor alle duidelijkheid wordt ten aanzien van ons platform Trouwen in Brabant nog wel gewezen op het volgende. Zo werkt ons platform: 

Trouwen in Brabant is een v.o.f. en heeft haar kantoor gevestigd aan de Vermeerstraat 13, 6165 AH te Geleen, Nederland.  

Trouwen in Brabant is eigenaar van de website en het platform www.trouweninbrabant.com

Trouwen in Brabant is een inspiratieplatform waarop toekomstige bruidsparen eenvoudig samengebracht worden met leveranciers voor de trouwbranche. Ontstaan vanuit een behoefte om alles wat met trouwen in Brabant te maken heeft samen te brengen op een online plek.  

Juridische kwalificatie platform 
Het platform brengt op de website vraag en aanbod bij elkaar, faciliteert daarmee bij de totstandkoming van de overeenkomst tussen koper en verkoper, zonder daar onderdeel van te zijn. Juridisch gezien wordt dit gekwalificeerd als een ‘digitaal prikbord’.   

Als bezoeker van  Trouwen in Brabant  ben je zelf verantwoordelijk voor de keuzes die je maakt op grond van de informatie op onze website en voor het gebruik van die informatie.  
 
De aanbieders/leveranciers 

De aanbieders die gemachtigd zijn hun bedrijf te promoten op www.trouweninbrabant.nl zijn professionals in een contractuele relatie met Trouwen in Brabant.  

Als onderdeel van deze contractuele relatie ontvangt Trouwen in Brabant een vergoeding voor het tonen op het Platform.  

Een schending van de verplichtingen van de aanbieder jegens Trouwen in Brabant kan schrapping tot gevolg hebben. 

Consumenten gaan rechtstreeks een contractuele relatie aan met de betreffende aanbieder. Daarom dient elke claim of klacht betreffende de aankoop van een product of de uitvoering van de diensten rechtstreeks aan de aanbieder te worden gericht. 

Intellectuele eigendommen 

Het platform Trouwen in Brabant is met veel zorg en aandacht ontwikkeld en samengesteld.  
 
Daarom heb je altijd voorafgaande schriftelijke toestemming van Trouwen in Brabant nodig om informatie/beelden en/of tekst van de website te kopiëren, te verspreiden, te publiceren te wijzigen, op te slaan, te bewerken, openbaar te maken en/of anderszins te verveelvoudigen, zulks in de meest ruime zin van het woord.  
 
Dit geldt eveneens voor het gebruik van intellectuele eigendomsrechten van Trouwen in Brabant voor commerciële doeleinden. Alle rechten van intellectueel eigendom betreffende onze producten, diensten, teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, woordmerken en logo’s, liggen bij Trouwen in Brabant. 
 
Wij verzoeken daarom iedere persoon of organisatie die gebruik wil maken van de naam, het logo of enig ander intellectueel eigendomsrecht van Trouwen in Brabant, vooraf contact met ons op te nemen via onderstaande contactmogelijkheden. Per geval zal worden beoordeeld of toestemming wordt verleend.  
 
In het geval dat geen toestemming is verleend maar er desondanks toch gebruik wordt gemaakt van een intellectueel eigendomsrecht van Trouwen in Brabant, zul je begrijpen dat Trouwen in Brabant zich op haar rechten kan beroepen en je zo nodig in rechte betrekken. De hieruit voortvloeiende kosten zullen op je worden verhaald. Wij gaan er echter vanuit dat in goed overleg het niet zover hoeft te komen. 

Informatie  
De op onze website en in onze webshop getoonde informatie wordt door Trouwen in Brabant met constante zorg en aandacht samengesteld. Maar desalniettemin is het mogelijk dat informatie die wordt gepubliceerd onvolledig, achterhaald en/of onjuist is.  
 
Dit kan onder meer te maken hebben met (kennelijke) verschrijvingen, vergissingen of bijvoorbeeld door een technisch mankement of andere technische oorzaak. Aan (kennelijke) foutieve, onvolledige informatie, verschrijvingen et cetera kunnen geen rechten worden ontleend.  
Wij doen uiteraard ons uiterste best om dit te voorkomen dan wel zo spoedig mogelijk te herstellen. 

Trouwen in Brabant  spant zich in om nauwkeurige en actuele informatie op deze website op te nemen, maar kunnen geen garantie geven dat de beschikbare informatie volledig of juist is. Informatie kan op elk moment gewijzigd worden zonder voorafgaande mededeling.  
 
Wij wijzen je er verder op dat de informatie afkomstig is van de betreffende aanbieders. Voor de juistheid van deze informatie willen wij je doorverwijzen naar de verantwoordelijke partijen zelf. 
 
Mocht je een van bovenstaande zaken zelf constateren, dan zouden wij het heel erg op prijs stellen als je ons hiervan in kennis stelt. Dit kan via onderstaande contactgegevens.  

Contact 
Trouwen in Brabant  is geen adviseur. Vragen over een product of dienst, kun je enkel aan de betreffende aanbieder stellen.  

Voor vragen over het gebruik van het platform kun je contact opnemen via de volgende opties:  

Postadres:
Trouwen in Brabant  
Vermeerstraat 13
6165 AH Geleen, Nederland
info@trouweninbrabant.nl